Nyheter

Nytt for inntektsåret 2017 - ileggelse av tvangsmulkt dersom Aksjonærregisteroppgaven for 2016 ikke leveres; Skatteetaten har besluttet å ilegge daglig løpende tvangsmulkt.

Aksjonærregisteroppgaven 2015 må være godkjent før Aksjonærregisteroppgaven for 2016 kan leveres. Hvis oppgaven for 2016 ikke leveres innen fristen, vil dere motta varsel og vedtak om ileggelse av tvangsmulkt etter få dager. Vedtaket vil inneholde informasjon om hvilken dag mulkten løper fra. Mulkten utgjør kr 1 049,-- per dag. Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige kr 52 450.

Lån fra selskap til personlig aksjonær skal fra og med 7. oktober 2015 anses som skattemessig utbytte for aksjonæren innenfor aksjonærmodellen.

Dersom lånet er utbyttebeskattet, er det ikke noe skattemessig krav om at det beregnes rente på lånet, se LigningsABC 2015/2016 Lån fra arbeidsgiver/eget selskap pkt. 1.5. Reglene vedrørende fastsettelse og skattlegging av rentefordel vil dermed ikke gjelde for slike lån.

Det vil også kunne bli tvangsmulkt for andre pliktige oppgaver. Så som for sent eller uriktig avgitt mva-oppgave. Det er derfor viktig at regnskapsmateriale blir levert komplett, og i god tid innen frister. Jfr. tabell angitt av Skatteetaten nedenfor:

Rettsgebyr 2018: 1130,-- per dag.


Per dag

Maks

Mva-melding (omsetningsoppgave)

565,--

56.500,--

Skattemeldinger

565,--

56.500,--

Tredjepartsopplysninger

1.130,-

56.500,--

Bokføringspålegg

*1.130,-

*1.000.000,--


* Den daglige summen kan settes høyere i særlige tilfeller.
IKKE LENGER ÅRSBERETNING.
Årsberetning er ikke lenger pliktig for små foretak for regnskapsår avsluttet 31.12.2017 eller senere. § 3-3 i Regnskapsloven er opphevet.
Pre-utfylte data til selvangivelse for næringsdrivende 2017.
Fra Skatteetaten er dette angitt at vil være klart 4. APRIL 2018. Se link:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/

Kvalitet. Grundighet.

Erfaring. Profesjonalitet.